CHO THUÊ CÔNG THỨC PHÂN HỮU CƠ

 

QT 100 ORGANIC GREEN BT

1. Chất hữu cơ            20 %
2. Tỷ lệ C/N               12
3. Độ ẩm                    30 %
4. Tỷ trọng                 1,03
5. pHH2O                   7,5.

  
QT 100 ORGANIC BLOOM ME

1. Chất hữu cơ              25 %
2. Tỷ lệ C/N                  12
3. Độ ẩm                       30 %
4. Tỷ trọng                    1,03
5. pHH2O                      7,5.

QT 100 ORGANIC NATURETR

1. Chất hữu cơ            30 %
2. Tỷ lệ C/N                12
3. Độ ẩm                    30 %
4. Tỷ trọng                  1,05
5. pHH2O                    7,5.

QT 100 ORGANIC WHIS PRO

1. Chất hữu cơ           35 %
2. Tỷ lệ C/N               12
3. Độ ẩm                  30 %
4. Tỷ trọng                  1,1
5. pHH2O                  7,5.

QT 100 ORGANIC GLORY ECO

1. Chất hữu cơ            45 %
2. Tỷ lệ C/N               12
3. Độ ẩm                   30 %
4. Tỷ trọng                    1,1
5. pHH2O                    7,5.

QT 100 ORGANIC GOATAMIN

1. Chất hữu cơ              66 %
2. Tỷ lệ C/N                    12
3. Độ ẩm                         30 %
4. Tỷ trọng                         1,1
5. pHH2O                          7,5.

 
 
MASTER ORGANIC GREEN VEG

1. Chất hữu cơ                        20 %
2. Đạm tổng số (Nts)             3,5 %
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)       2 %
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)         2 %
5. Axit humic (axit humic)       2 %
6. Tỷ lệ C/N                              12
7. pHH2O                                 5,1
8. Độ ẩm (dạng rắn)               30 %
9. Tỷ trọng (dạng lỏng)          1,01. 

MASTER ORGANIC STRONG

1. Chất hữu cơ                          25 %
2. Đạm tổng số (Nts)              2,5 %
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)      2,5 %
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)        2,5 %
5. Axit fulvic (axit fulvic)           2 %
6. Tỷ lệ C/N                              12
7. pHH2O                                  5,1
8. Độ ẩm (dạng rắn)               30 %
9. Tỷ trọng (dạng lỏng)          1,01.

MASTER ORGANIC GROWTH MAX

1. Chất hữu cơ                        30 %
2. Đạm tổng số (Nts)            3,5 %
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)       2 %
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)         2 %
5. Axit humic (axit humic)       2 %
6. Tỷ lệ C/N                             12
7. pHH2O                                 5,1
8. Độ ẩm (dạng rắn)               30 %
9. Tỷ trọng (dạng lỏng)          1,01.

ENRICHED ORGANIC GLORY BLOOM

1. Chất hữu cơ                         35 %
2. Đạm tổng số (Nts)                2 %
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)      3,5 %
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)           2 %
5. Axit fulvic (axit fulvic)           2 %
6. Tỷ lệ C/N                               12
7. pHH2O                                   5,1
8. Độ ẩm (dạng rắn)                30 %
9. Tỷ trọng (dạng lỏng)            1,01.

ENRICHED ORGANIC FRESH FLORA

1. Chất hữu cơ                         40 %
2. Đạm tổng số (Nts)                2 %
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)     3,5 %
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)          2 %
5. Axit fulvic (axit fulvic)         2 %
6. Tỷ lệ C/N                              12
7. pHH2O                                 5,1
8. Độ ẩm (dạng rắn)               30 %
9. Tỷ trọng (dạng lỏng)         1,01.

ENRICHED ORGANIC ENERGY BOOSTER

1. Chất hữu cơ                         45 %
2. Đạm tổng số (Nts)              2,5 %
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)      2,5 %
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)        2,5 %
5. Axit fulvic (axit fulvic)           2 %
6. Tỷ lệ C/N                               12
7. pHH2O                                   5,1
8. Độ ẩm (dạng rắn)                30 %
9. Tỷ trọng (dạng lỏng)            1,01.

WHIS ORGANIC NATURAL FRUIT

1. Chất hữu cơ                            50 %
2. Đạm tổng số (Nts)                   2 %
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)           2 %
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)          3,5 %
5. Axit humic (axit humic)          2 %
6. Tỷ lệ C/N                                12
7. pHH2O                                    5,1
8. Độ ẩm (dạng rắn)                 30 %
9. Tỷ trọng (dạng lỏng)            1,01.

WHIS ORGANIC FEED PERFECT

1. Chất hữu cơ                        60 %
2. Đạm tổng số (Nts)               2 %
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)       2 %
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)       3,5 %
5. Axit fulvic (axit fulvic)          2 %
6. Tỷ lệ C/N                               12
7. pHH2O                                    5,1
8. Độ ẩm (dạng rắn)                 30 %
9. Tỷ trọng (dạng lỏng)            1,01.

WHIS ORGANIC SOIL WEALTH

1. Chất hữu cơ                           66 %
2. Đạm tổng số (Nts)               2,5 %
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)       2,5 %
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)         2,5 %
5. Axit fulvic (axit fulvic)           2 %
6. Tỷ lệ C/N                               12
7. pHH2O                                  5,1
8. Độ ẩm (dạng rắn)                30 %
9. Tỷ trọng (dạng lỏng)          1,01.