công thức phân hữu cơ - hỗ trợ gia công

Phân bón hữu cơ vi sinh Golhar M-Tricho (bột, hạt, viên)

1. Chất hữu cơ                        18%
2. Trichoderma spp. 1×106 CFU/g
3. Bacillus sp            1×106 CFU/g
4. Độ ẩm                                30%
5. pHH2O                              5,3.

Phân bón hữu cơ sinh học Golhar Bio (bột, hạt, viên)

1. Chất hữu cơ                         23%
2. Axit humic (axit humic)     4,50%
3. Đạm tổng số (Nts)             2,50%
4. Kẽm (Zn)                            80 ppm
5. Sắt (Fe)                              150 ppm
6. Mangan (Mn)                     70 ppm
7. Độ ẩm                                 20%
8. pHH2O                               5,3.

Phân bón hữu cơ khoáng Golhar Plus+ (bột, hạt, viên)

1. Chất hữu cơ                           15%
2. Đạm tổng số (Nts)                  4%
3. Lân hữu hiệu (P2O5hh)          2%
4. Kali hữu hiệu (K2Ohh)            2%
5. Kẽm (Zn)                                80 ppm
6. Sắt (Fe)                                150 ppm
7. Mangan (Mn)                          70 ppm
8. Độ ẩm                                    20%
9. pHH2O                                    5,3.

 
Phân bón lá PK sinh học Golhar F-FA (bột)

1. Lân hữu hiệu (P2O5hh)            9%
2. Kali hữu hiệu (K2Ohh)           35%
3. Axit fulvic (axit fulvic)            4%
4. Mangan (Mn)                        30 ppm
5. Sắt (Fe)                                 47 ppm
6. Bo (B)                                   27 ppm
7. Đồng (Cu)                             63 ppm
8. Kẽm (Zn)                              43 ppm
9. Độ ẩm                                     5%

Phân bón lá NPK sinh học Golhar F-AA (lỏng)

1. Đạm tổng số (Nts)              0,41%
2. Lân hữu hiệu (P2O5hh)     1,40%
3. Kali hữu hiệu (K2Ohh)       1,66%
4. Axit amin                           0,25%
5. Bo (B)                                11 ppm
6. Đồng (Cu)                         97 ppm
7. Tỷ trọng                             1,1
8. pHH2O                               5.

Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng Golhar F-GA (lỏng)

1. Đạm tổng số (Nts)               10%
2. Lân hữu hiệu (P2O5hh)        5%
3. Kali hữu hiệu (K2Ohh)          5%
4. Sắt (Fe)                             100 ppm
5. Bo (B)                                  80 ppm
6. Kẽm (Zn)                            100 ppm
7. GA3                                 2000 ppm
8. NAA                                 2500 ppm
9. Tỷ trọng                            1,1
10. pHH2O                             7

 
Phân bón hữu cơ vi sinh Golhar Meta (bột, hạt, viên)

1. Chất hữu cơ                             15%
2. Metarhizum sp          1×106 CFU/g
3. Độ ẩm                                      30%
4. pHH2O                                      5,3.

Phân bón hữu cơ vi sinh Golhar Bevia (bột, hạt, viên)

1. Chất hữu cơ                            15%
2. Beauveria sp             1×106 CFU/g
3. Độ ẩm                                    30%
4. pHH2O                                     5,3.

Phân bón hữu cơ vi sinh Golhar Palo (bột, hạt, viên)

1. Chất hữu cơ                            15%
2. Paecilomyces sp    1×106 CFU/g
3. Bacillus sp             1×106 CFU/g
4. Độ ẩm                                   30%
5. pHH2O                                  5,3.

Phân bón hữu cơ vi sinh Organic-GH1 (bột, viên)

1 Chất hữu cơ 15%
2 Vi sinh vật cố định đạm 1×106 CFU/g
3 Vi sinh vất phân giải lân 1×106 CFU/g
4 Vi sinh vật phân giải xenlulo 1×106 CFU/g
5 Đạm tổng số (Nts) 4%
6 Kali hữu hiệu (K2Ohh) 4%
7 Đồng (Cu) 60 ppm
8 Kẽm (Zn) 60 ppm
9 Độ ẩm 30. %

Phân bón hữu cơ vi sinh Organic-GH2 (bột, viên)

1 Chất hữu cơ 15%
2 Vi sinh vật cố định đạm 1×106 CFU/g
3 Vi sinh vật phân giải lân 1×106 CFU/g
4 Vi sinh vật phân giải xenlulo 1×106 CFU/g
5 Đạm tổng số (Nts) 5%
6 Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%
7 Đồng (Cu) 60 ppm
8 Kẽm (Zn) 60 ppm
9 Độ ẩm 30. %

.